Gemensamhetsanläggningar för bevattning och kabel-TV

Allmänt

Inom Hälltorps bostadsområde som omfattar 129 fastigheter finns två samfälligheter, även kallade gemensamhetsanläggningar, en för bevattning och en för kabel-TV (och data/telefoni). De båda gemensamhetsanläggningarna förvaltas av en samfällighetsförening. Samfällighetsföreningen och de båda gemensamhetsanläggnignarna är registrerade hos Lantmäteriet (se registerutdrag).

Samfällighetsföreningar lyder under Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter och gemensamhetsanläggningar regleras av Anläggningslag (1973:1149).

Det är fastigheten som är delägare i samfälligheten (gemensamhetsanläggningen) vilket innebär att fastighetsägaren som person inte kan begära utträde ur samfälligheten. Den/de som äger en fastighet på Hälltorp som är delägare i samfälligheten är automatiskt medlem i samfällighetsföreningen. Som fastighetsägare ansvarar du för att bidra med din andel av kostnaderna för respektive gemensamhetsanläggning. Om du säljer din fastighet är det viktigt att du informerar den nye ägaren om samfälligheterna. Styrelsen för samfällighetsföreningen får inte automatiskt information om fastighetsöverlåtelser, men i den mån styrelsen får kännedom om att en fastighet bytt ägare ges information till nyinflyttade.

Det finns kartor över gemensamhetsanläggningarna som är viktigt att ta del av så man inte skadar ledningar och kablar när man gräver.

Information om gemensamhetsanläggningar

Samfälligheterna för bevattning och kabel-TV på Hälltorp är s.k. gemensamhetsanläggningar. En gemensamhetsanläggning är en anläggning till nytta för flera fastigheter som bildas vid en lantmäteriförrättning. Då bestäms regler för hur fastigheterna ska samverka för att bygga, sköta och fördela kostnader för anläggningen.

En av fördelarna med gemensamhetsanläggning är att det är fastigheterna som är anslutna till den och inte ägarna personligen. Det innebär att det som beslutas i lantmäteriförrättningen även gäller för framtida ägare, så att att fastighetens rätt till anläggningen är säkrad för framtiden och att det finns en ekonomisk trygghet för anläggningens framtida drift och underhåll. Beslut om gemensamhetsanläggning gäller alltså för all framtid, men kan omprövas genom en ny förrättning om förhållandena ändras väsentligt, till exempel ändrat användningssätt av deltagande fastigheter.

Det utrymme som behövs för en gemensamhetsanläggning upplåts med servitutsrätt. Utrymmet kan upplåtas både på fastigheter som ska delta i anläggningen och på fastigheter som inte ska delta. Servitut innebär rätt för en viss fastighet att i något hänseende nyttja annan fastighet. Generellt sett är servitutet en i tiden obegränsad rättighet som gäller mellan fastigheter. Rätten blir därmed oberoende av framtida ägarskiften. Man skiljer på två huvudtyper av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Gemensamhetsanläggningarna på Hälltorp är av typen officialservitut. Officialservitut bildas genom beslut i en lantmäteriförrättning och registreras i fastighetsregistret av lantmäterimyndigheten. Dessa servitut kallas ofta lantmäteriservitut.

Det finns två olika former att sköta en gemensamhetsanläggning, föreningsförvaltning och delägarförvaltning. För Hälltorps gemensamhetsanläggningar tillämpas föreningsförvaltning som innebär att en samfällighetsförening bildas, stadgar antas, en styrelse utses och föreningsstämma anordnas. Medlemmar är ägarna till de fastigheter som är delägare i gemensamhetsanläggningen. Samfällighetsföreningen bildas av och registreras hos Lantmäteriet och blir då en juridisk person. För att finansiera byggande och underhåll av anläggningen kan föreningen ta lån, bygga upp fonder för framtida behov och teckna försäkringar för att skydda sig mot skador.

Mer information om gemensamhetsanläggningar, servitut och samfällighetsföreningar finns på Lantmäteriets web-plats.

Hem


Uppdaterad 18 February 2019. webmaster@halltorp.nu